Zorgschakeldag

donderdag 7 oktober

Zorgschakeldag 2021

vitaliteit & veerkracht

Jaarlijkse hybride netwerkbijeenkomst van Zeeuwse Zorgschakels
Online en op zes locaties in Zeeland

Bekijk het programma!

Kees Kraaijeveld

Over veerkracht en vitaliteit

Hoofdgast is Kees Kraaijeveld, filosoof, psycholoog, eigenaar van de Argumentenfabriek, initiatiefnemer van de Denkacademie, publicist en aanvoerder van de beweging Mentale Vooruitgang.

Hoe kan Nederland mentaal beter worden? Hoe voorkomen we een ‘mentale crisis’? Zo start de inleiding van het boek Mentale vooruitgang dat in het voorjaar van 2021 is verschenen. Het boek is een manifestatie van een beweging die tot doel heeft om de samenleving mentaal krachtiger te maken. De beweging ziet mentale sores van individuen als een collectief vraagstuk. Kees Kraaijeveld zal toelichten en uitleggen wat onder mentale vooruitgang wordt verstaan en hoe dit impact heeft op veerkracht en vitaliteit van de samenleving.

Aanmelden voor de online webinar

Bezoek één van de zes locaties

Sint Annaland, Buutengaets

Regionale Kennismarkt Palliatieve zorg

Tijdens de kennismarkt worden zes projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het meerjarig Palliantie programma toegelicht door de betrokken onderzoekers in een regionale kennismarkt. Gespreksleider Rob van Dam, bestuurder bij Fibula, zal de geleerde lessen, ontwikkelde interventies en instrumenten uit dit programma bespreken. De hybride bijeenkomst (fysiek in Tholen en ook online te volgen) biedt ruimte aan het stellen van vragen aan de onderzoekers door deelnemers aan de bijeenkomst. Daarbij onderzoeken we met elkaar hoe onderzoek en praktijk zich tot elkaar verhouden en hoe de uitkomsten bij kunnen dragen aan veerkracht van alle betrokkenen tijdens de palliatieve fase.

Zierikzee, hotel Mondragon

Op weg met dementie

Wie te maken krijgt met dementie gaat op zoek naar informatie. Wat houdt de ziekte in? Waar kan ik terecht voor hulp, ondersteuning of goede raad en lotgenotencontact? Op weg met dementie is een online vraagbaakprogramma in ontwikkeling waar inwoners van Zeeland met deze vragen terecht kunnen. Hanneke Weststrate, casemanager dementie en coördinator van het netwerk Dementie licht het programma toe en nodigt de deelnemers uit mee te denken en feedback te geven.

Kloetinge, Op 't Hof Olmenstein

Casemanagement versterkt veerkracht

Professionele ondersteuning op het gebied van processen en transmurale samenwerking versterkt mensen met een chronische aandoening. Dat is wat casemanagement brengt. Tijdens deze sessie wordt stilgestaan bij casemanagement voor verschillende doelgroepen. Casemanagement dementie is een niet meer weg te denken ondersteuning in Zeeland. Connie Slager, casemanager dementie, zal de praktijk van casemanagement dementie toelichten. Roxanne van Vugt, coördinator netwerk Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) Zeeland vertelt over de ontwikkeling van casemanagement hersenletsel in het land en nu de vertaling naar Zeeland. Sanja Antonides, onderzoeker van UCR en HZ University of Applied Sciences levert een bijdrage over haar onderzoek naar voor- en/of nadeden van Casemanagement Palliatieve Zorg in de Zeeuwse context.

Middelburg, Schouwburg

Vitale samenwerking met het meldpunt verward gedrag

Samen sterk bij verward gedrag.
Sinds eind 2020 werkt het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag samen met een netwerk waar ook Zeeuwse Zorgschakels in participeert. De samenwerking beoogt een meer verbindende aanpak voor de omgang met verwarde personen in Zeeland. De werkwijze is een succes. Wini Tanis-Goedegebuure en Sigrid de Putter, beiden procescoördinator bij het meldpunt en Marlies Pouwelse, casemanager bij ZZS blikken terug op hoe de samenwerking tot stand kwam en wat het ons als organisaties en de betrokken inwoners uit Zeeland oplevert. Maar vooral staan we ook stil bij hoe dit uiteindelijk de vitaliteit en veerkracht van zorg voor de Zeeuwse inwoner met dementie verbetert. Naast dat er verteld wordt over de start en de bijzondere samenwerking wordt er ook casuïstiek uit de praktijk gedeeld.

Vlissingen, Scheldehof

Kerngezond Zeeland

Hoe blijft de zorg in Zeeland bereikbaar, beschikbaar en toegankelijk? Door de vergrijzing zullen we meer zorg- en ondersteuningsvragen moeten beantwoorden met veel minder professionals. In Vlissingen hebben zorgpartijen en het sociaal domein de handen ineen geslagen. Onder de naam Kerngezond Vlissingen gaan zij intensief samenwerken in (Kerngezond)centra. Daarbij nemen ze de verantwoordelijkheid voor de (positieve) gezondheid van wijken. Aan de hand van wijkbeelden worden innovaties voorbereid en georganiseerd. Hoe dit werkt, wat er wordt beoogd en wat dit voor alle betrokkenen betekent wordt helder in deze sessie. De sessie wordt geleid door Joost Koemans, programmamanager. Aan deze sessie werken verder mensen uit de praktijk mee.

IJzendijke, Mauritshof

Partner in Balans versterkt de mantelzorger

Partner in Balans is een methode die zich richt op het versterken van de mantelzorgers van mensen met dementie. Mantelzorgers krijgen via hun tablet toegang tot een set aan modules waarbij zij op hun eigen tijd geleerd worden om beter om te gaan met de dementie van hun partner of ouder. Door er actief mee aan de slag te gaan, kan in een vroeg stadium de belastbaarheid en weerbaarheid van mantelzorgers vergroot worden. De casemanager dementie is geschoold om in dit proces als coach op te treden. In deze interactieve sessie neemt Paula Stehouwer, casemanager dementie van Zeeuwse Zorgschakels de aanwezigen mee in de mogelijkheden van Partner in Balans. Tevens zal zij haar ervaringen met het eerste jaar Partner in Balans met de deelnemers delen.

Opzet van het programma

13.00 Inloop op de 6 locaties, met vanaf 13.15 Virtuele inloop in de webinar
13.30 Plenaire start on- en offline, welkom en start webinar door Kees Kraaijenveld
14.15 Pauze
14.30 Start kleinschalige events op 6 locaties: (Over de inhoud en aanmelden klik hier)
16.30 Online terugkoppeling vanuit de verschillende locaties
17.00 Netwerkborrel per locatie met hapje & drankje

Heeft u vragen?

Zorgschakeldag is een initiatief van Zeeuwse Zorgschakels. Wij verzorgen voor heel Zeeland casemanagement dementie en faciliteren de lerende netwerken Hersenletsel, Dementie en Palliatieve Zorg. In samenwerking met vrijwel alle zorgpartijen in de provincie werken we aan de beste zorg thuis voor alle Zeeuwen. Voor meer info:

Neem contact op